hetistijdvooreenradicaleveranderingjarenlangzegmaargerusteeuwenlangheeftdemens zichzelfvoordegekgehoudendoortijdenshetschrijvenvanbrievenromanspamfletten gedichtenenschoolboekenengazomaardoorgebruiktemakenvanleestekenseenronduit absurdeactiviteitalsjehetonsvraagttenslottezoueengeschrifteenzogetrouwmogelijke weergavemoetenzijnvanmondelingecommunicatieenpratenwijhelemaalnietmetlees tekenswijpratennamelijkzoalswijdenkenwarrigrommeligchaotischmetzinnendiemaar halfafgemaaktwordengedachtendiehalverwegestokkendoordatonzeaandacht verschuiftnaarietsanderszoietsalseenlogischecoherenteofgeordendemaniervandenken
bestaateigenlijknietenwanneerwijbijdebakkereenpraatjeslaandoenwijdatnietin eloquentevolzinnenmaarinflardenvanzinnendieheellosjesaanelkaarhangenenabrupt onderbrokenkunnenwordendooronszelfofonzegesprekspartnerhetismetanderwoorden eenzootjeofstreamofconsciousnesszoalsdeliteratuurcriticidatnoemenalleendoenzelfs
schrijversdiegebruikmakenvandestreamofconsciousnesstechniekhethelemaalverkeerd wantzeschrijvenwelzinnenopdienietlogischgeordendzijnomdathetthemauithetniks verandertenergeenalineaszijnmaardannogleverenzemaarhalfwerkwantleestekensen hoofdletterspoetsendeboelalleenmaaropenalsweookschriftelijkonzegedachten getrouwenpuurwillenweergevenmoetelkepogingomdetekstteordenengestaaktworden vandaardatwijhebbenbeslotentotdeoprichtingvandebondtegenleestekensenhoofd lettersonsuiteindelijkedoelisomervoortezorgendatvanafnuzoveelmogelijkboeken gepubliceerdwordenindestijlvanditpamfletduszonderleestekensenhoofdlettersook gaanweeenfondsoprichtenomdeklassiekeliteratuurtekunnenheruitgevenbedoelingis datuoverenkelemaandendeiliasenmisdaadenstrafendeoudemanendezeeenveleandere meesterwerkenzalkunnenlezenineenstijldieveelmeeraansluitbijdewerkelijkemanier waaropwijmensenmetelkaarcommunicereneindelijkzaludezeklappersuitdewereld literatuurkunnenlezenzoalszeinwerkelijkheidgelezenzoudenmoetenwordenhoedan ookeenwarmeoproepaanallelezersvanditpamfletomovertestappenopeenwaarachtige enpuremaniervanschriftelijkecommunicatiebandehoofdlettersenbandeleestekensvoor eenbeterewereldwaarinmenseneindelijkechtmetelkaarlerencommuniceren hoogachtenddebondtegenleestekensenhoofdletters

Geschreven door nEMO op 21/08/2019 - laatst aangepast op 21/08/2019

  • proza
  • kortverhaal

Deze pagina is enkel toegankelijk op een groter scherm.

Home