intentieverklaring

nEMO
21 aug. 2019 · 6 keer gelezen · 0 keer geliked


hetistijdvooreenradicaleveranderingjarenlangzegmaargerusteeuwenlangheeftdemens zichzelfvoordegekgehoudendoortijdenshetschrijvenvanbrievenromanspamfletten gedichtenenschoolboekenengazomaardoorgebruiktemakenvanleestekenseenronduit absurdeactiviteitalsjehetonsvraagttenslottezoueengeschrifteenzogetrouwmogelijke weergavemoetenzijnvanmondelingecommunicatieenpratenwijhelemaalnietmetlees tekenswijpratennamelijkzoalswijdenkenwarrigrommeligchaotischmetzinnendiemaar halfafgemaaktwordengedachtendiehalverwegestokkendoordatonzeaandacht verschuiftnaarietsanderszoietsalseenlogischecoherenteofgeordendemaniervandenken
bestaateigenlijknietenwanneerwijbijdebakkereenpraatjeslaandoenwijdatnietin eloquentevolzinnenmaarinflardenvanzinnendieheellosjesaanelkaarhangenenabrupt onderbrokenkunnenwordendooronszelfofonzegesprekspartnerhetismetanderwoorden eenzootjeofstreamofconsciousnesszoalsdeliteratuurcriticidatnoemenalleendoenzelfs
schrijversdiegebruikmakenvandestreamofconsciousnesstechniekhethelemaalverkeerd wantzeschrijvenwelzinnenopdienietlogischgeordendzijnomdathetthemauithetniks verandertenergeenalineaszijnmaardannogleverenzemaarhalfwerkwantleestekensen hoofdletterspoetsendeboelalleenmaaropenalsweookschriftelijkonzegedachten getrouwenpuurwillenweergevenmoetelkepogingomdetekstteordenengestaaktworden vandaardatwijhebbenbeslotentotdeoprichtingvandebondtegenleestekensenhoofd lettersonsuiteindelijkedoelisomervoortezorgendatvanafnuzoveelmogelijkboeken gepubliceerdwordenindestijlvanditpamfletduszonderleestekensenhoofdlettersook gaanweeenfondsoprichtenomdeklassiekeliteratuurtekunnenheruitgevenbedoelingis datuoverenkelemaandendeiliasenmisdaadenstrafendeoudemanendezeeenveleandere meesterwerkenzalkunnenlezenineenstijldieveelmeeraansluitbijdewerkelijkemanier waaropwijmensenmetelkaarcommunicereneindelijkzaludezeklappersuitdewereld literatuurkunnenlezenzoalszeinwerkelijkheidgelezenzoudenmoetenwordenhoedan ookeenwarmeoproepaanallelezersvanditpamfletomovertestappenopeenwaarachtige enpuremaniervanschriftelijkecommunicatiebandehoofdlettersenbandeleestekensvoor eenbeterewereldwaarinmenseneindelijkechtmetelkaarlerencommuniceren hoogachtenddebondtegenleestekensenhoofdletters

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem verder op weg.

nEMO
21 aug. 2019 · 6 keer gelezen · 0 keer geliked