Zw aa rt ek ra ch tv eld

14 jan. 2022 · 11 keer gelezen · 0 keer geliket

in  de  av ond
het  was  ze ven  ov er  ze ven                                                   (lokale tijd)
is  Er nst  Jan
1,84  me ter  la ng
met  zo juist  ge ha al de  bo od sc ha pp en
pa rd oes
do or  het  zw aa rt ek ra ch tv eld  ge va ll en

al sn el
9,81  me ter  per  se co nde  per  se co nde
ve rv iel  hij  van  een  kl ei ne  st ip
tot  ni ets

zijn  en er gie
zou  na ar  ee rst  la ter  zou  bl ij ken
in  het  co nt in uüm
en  vo lg ens  de  ni eu wste  be re ke ni ng en
ook  da ar na  ni mm er
we li sw aar  los  van  tijd  en  ru im te
ve rl or en  zijn  ge ga an

be st  een  he le  ge ru st st el li ng
vo or  de  fa mi lie  van
Er nst  Jan
ee uw ig  nu  en
ge he el  en  al  in  tij dr ui mte

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

14 jan. 2022 · 11 keer gelezen · 0 keer geliket