Tip van de week

28/08: 'Intentieverklaring' door nEMO

Vincent Van Meenen is auteur van de romans, 'Tuin' en 'Licht en geluid', een geïllustreerde dichtbundel, 'Pluimgewicht' en tal van verhalen. Op 12 september komt 'We houden zo van Anthi' uit, een non-fictie memoir over liefde tijdens de Griekse crisis. Hij won in 2012 de finale van Write Now! en kreeg in 2018 de Maarten Inghelsprijs. Op dit moment doctoreert hij in surrealistische creatiemethoden aan de Universiteit Antwerpen (ARIA). Daarnaast is hij docent aan de AARS (Antwerp Artist Run School). 

Vincent Van Meenen tipt deze week 'intentieverklaring' van nEMO

"Deze tekst houdt het midden tussen een literair experiment en een manifest. De vorm domineert en als lezer moet je een beetje je best doen om te begrijpen wat hier nu eigenlijk de bedoeling is. De tekst reflecteert over de band tussen werkelijkheid en schrijven. Aan het woord is de 'bondtegenleestekensenhoofdletters', die van mening is dat er een hiaat bestaat tussen hoe mensen praten, leven, taal gebruiken, en hoe dat gepraat, geleef en taalgebruik wordt weergegeven in literatuur. Om dat hiaat in te vullen, heeft de bond een bijzondere oplossing bedacht. 

nEMO verwijst naar de literaire kritiek en naar klassiekers uit de wereldliteratuur en net die verwijzingen tillen deze tekst op. In plaats van een persoon is hier een louter tekstuele instantie aan het woord, wat ervoor zorgt dat dit verhaal meer is dan een experimentele leuke vondst. 

Door de bijzondere vorm word ik er als lezer de hele tijd aan herinnerd dat een tekst in de eerste plaats een voorwerp is dat bestaat uit lettertekens. De tekst zelf is het onderwerp. Hier wordt nagedacht over wat literatuur is en kan zijn, en dat waardeer ik zeer." 

Gerelateerd

Tip

intentieverklaring

hetistijdvooreenradicaleveranderingjarenlangzegmaargerusteeuwenlangheeftdemens zichzelfvoordegekgehoudendoortijdenshetschrijvenvanbrievenromanspamfletten gedichtenenschoolboekenengazomaardoorgebruiktemakenvanleestekenseenronduit absurdeactiviteitalsjehetonsvraagttenslottezoueengeschrifteenzogetrouwmogelijke weergavemoetenzijnvanmondelingecommunicatieenpratenwijhelemaalnietmetlees tekenswijpratennamelijkzoalswijdenkenwarrigrommeligchaotischmetzinnendiemaar halfafgemaaktwordengedachtendiehalverwegestokkendoordatonzeaandacht verschuiftnaarietsanderszoietsalseenlogischecoherenteofgeordendemaniervandenkenbestaateigenlijknietenwanneerwijbijdebakkereenpraatjeslaandoenwijdatnietin eloquentevolzinnenmaarinflardenvanzinnendieheellosjesaanelkaarhangenenabrupt onderbrokenkunnenwordendooronszelfofonzegesprekspartnerhetismetanderwoorden eenzootjeofstreamofconsciousnesszoalsdeliteratuurcriticidatnoemenalleendoenzelfsschrijversdiegebruikmakenvandestreamofconsciousnesstechniekhethelemaalverkeerd wantzeschrijvenwelzinnenopdienietlogischgeordendzijnomdathetthemauithetniks verandertenergeenalineaszijnmaardannogleverenzemaarhalfwerkwantleestekensen hoofdletterspoetsendeboelalleenmaaropenalsweookschriftelijkonzegedachten getrouwenpuurwillenweergevenmoetelkepogingomdetekstteordenengestaaktworden vandaardatwijhebbenbeslotentotdeoprichtingvandebondtegenleestekensenhoofd lettersonsuiteindelijkedoelisomervoortezorgendatvanafnuzoveelmogelijkboeken gepubliceerdwordenindestijlvanditpamfletduszonderleestekensenhoofdlettersook gaanweeenfondsoprichtenomdeklassiekeliteratuurtekunnenheruitgevenbedoelingis datuoverenkelemaandendeiliasenmisdaadenstrafendeoudemanendezeeenveleandere meesterwerkenzalkunnenlezenineenstijldieveelmeeraansluitbijdewerkelijkemanier waaropwijmensenmetelkaarcommunicereneindelijkzaludezeklappersuitdewereld literatuurkunnenlezenzoalszeinwerkelijkheidgelezenzoudenmoetenwordenhoedan ookeenwarmeoproepaanallelezersvanditpamfletomovertestappenopeenwaarachtige enpuremaniervanschriftelijkecommunicatiebandehoofdlettersenbandeleestekensvoor eenbeterewereldwaarinmenseneindelijkechtmetelkaarlerencommuniceren hoogachtenddebondtegenleestekensenhoofdletters

nEMO
20 0

Gepubliceerd op

28 aug. 2019